Szerzőink

  Bartos-Elekes Zsombor, PhD Az ELTE térképész szakán végzett 1999-ben, ugyanott doktorált 2006-ban, dolgozatának témája a 19–20. századi Erdély térképi nyelvhasználata. 2000 óta a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen tanít térképészetet és helynévtant, jelenleg a Magyar Földrajzi Intézet egyetemi docense és a Cholnoky Jenő Térképtár vezetője.

 

Bendefy István, Dr. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1951-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett. 1990-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen megszerezte a mezőgazdasági doktori tudományos fokozatot. Vegyészmérnöki tevékenységét 2016-ban a Műegyetem vasdiploma adásával ismerte el. Jelenleg nyugalmazott vegyészmérnök.

 

Boreczky Anna, PhD Művészettörténész, kodikológus. Kutatási területe a nyugati kereszténység középkori könyvkultúrája. Doktori disszertációját egy 1413-ban Bécsben készült kódex bibliai tárgyú, valamint természettudományos illusztrációiról írta (A budapesti Concordantiae Caritatis, Bp. ELTE 2010). 2008 óta az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport tudományos munkatársa. Az OSZK Kézirattárában őrzött középkori kötetes kéziratok díszítéseinek feltárásával és katalogizálásával foglalkozik. 2013–14-ben az Institute for Advanced Study, Princeton történeti iskolájának tagja volt.

 

  Danku György, PhD Az ELTE térképész szakán végzett, 2010-ben ott szerzett doktori fokozatot. Több mint három évtizede az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának kutatója.

 

   Faragó Dávid 2015-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltár mesterszakos hallgatója, valamint az Eötvös Collegium diákja. Fő kutatási területe a 15–16. századi dél-dunántúli kis- és köznemesség története, ezzel kapcsolatban pedig a régió birtoktörténete és történeti földrajza.

 

   Gróf László Térképtörténész, a Királyi Földrajzi Társaság tagja. Diplomáját az oxfordi egyetemen szerezte. Angliába kerülve gyűjteni kezdte a történelmi Magyarország régi, 1619. századból származó térképeit, megalapítva a Carta Hungarica térképgyűjteményt. Több könyve és számos tanulmánya jelent meg úgy a magyar, mind az angol kartográfia, helytörténet és a filatélia területén. Erdélyt már több mint 25 esztendeje járja rendszeresen és tart előadásokat iskolákban, egyetemeken.

 

   Irás Krisztina, PhD Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének adjunktusa. Az ELTE TTK-n térképész és földrajz szakos középiskolai tanár diplomát szerzett, doktori disszertációját a portolán térképek kartográfiai vizsgálatából írta.

 

  Jankó Annamária, PhD Az ELTE földrajz-spanyol-térképész szakán végzett, 1997-ben ott szerzett doktori fokozatot. Több mint három évtizede a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának munkatársa, majd vezetője. Jelenleg a Hadtörténelmi Levéltár igazgató-helyetteseként a térképtári ügyeket felügyeli.

 

  Klinghammer István, Dr. 1965-ben szerzett az ELTE-n tanári, majd következő évben térképész diplomát, ekkortól az ELTE Térképtudományi Tanszékének oktatója, 2011-től emeritus professzora. 1987–2005 között a Térképtudományi Tanszék vezetője, 2000–2006 között az ELTE rektora. 2004 óta az MTA levelező, 2010-től rendes tagja. 2006 óta a Nemzetközi Térképészeti Társulás tiszteleti tagja.

 

  Kecskés Barbara 2005-ben szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tervezőgrafika szakán. Tanított grafikát és tipográfiát a Kirakatrendező Iskolában és a Jaschik Álmos Művészeti Gimnáziumban. A 90-es évek közepe óta dolgozik tervezőgrafikus művészként.

 

 

  Korányi G. Tamás Az ELTE-n végzett történelem-filozófia szakon 1984-ben. Tőzsdei újságíró, a Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője. Régi magyar utazók könyveit, dokumentumait, magyar vonatkozású régi térképeket, földgömböket, illetve 16–19. századi atlaszokat gyűjt. Tagja volt a Corvina Alapítvány kuratóriumának. Számos gazdasági témájú könyv szerzője, szerkesztője.

 

  Lente Zsuzsanna 1992-ben szerzett tárgyrestaurátor diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Papír-és könyvrestaurátorként 21 évig dolgozott az OSZK restaurátor műhelyében. 2007-óta magán restaurátor.

 

  Lovra Éva, PhD Az Újvidéki Egyetem Építőmérnöki Karán diplomázott Szabadkán, várostervező- és építőmérnök. 2017 októberében szerzett építészmérnöki doktorátust a Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolájában. Kutatási területe a városszövet- és várostipológia 1867 és 1918 között, városmorfológia, városelmélet és várostörténet az adott időszakban, valamint város- és építészetelmélet a második világháború után Szerbiában.

 

  Nemerkényi Zsombor, PhD Az ELTE Térképész szakán végzett. A doktori fokozatot 2009-ben szerezte meg, értekezését Magyar László térképeiről írta, kutatásait ugyanebben a témában azóta is folytatja. Az MTA Földrajztudományi Intézet tudományos munkatársa, a Magyarország Nemzeti Atlasza legújabb kiadásának szerkesztőségi titkára, a Magyar Földrajzi Társaság Földgömb című folyóiratának térképésze.

 

Oláh Krisztina 2004-ben végzett az ELTE térképész szakán. 2005 és 2007 között, majd 2015-2019 között ismét az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának térképésze. Az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája a csillagtérképek története és kartográfiája.

 

  Pápay Gyula  1962-ben szerzett az ELTE-n tanári, majd következő évben térképész diplomát. 1963-tól 1976-ig a neves kartográfiai kiadó (VEB Hermann Haack Gotha/Leipzig) munkatársa. 1979-tól a Rostocki Egyetem oktatója, 1990-ben a Történelmi Intézet igazgatója lett, majd 1996-tól a Szellemtudományi Multimédia és az Adatfeldolgozó Intézet professzora és igazgatója. 2004 óta professor emeritus és továbbra is a Középkori Kiállítások Centrumának (Magdeburg) munkatársa. Tiszteletbeli tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak (2005) és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak (2013). 2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Szabadság Hőse éremmel tüntették ki. 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

 

  Pászti László, PhD 1997-ben földrajz tanári, majd 1998-ban történelem tanári diplomát szerzett az ELTE-n, 2009-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában doktori fokozatot kapott. 1997-től az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának kutatója, 2011-től 2020-ig osztályvezetője.

 

  Reisz T. Csaba levéltáros, történész, jogász. Kezdetben kartográfiatörténettel foglalkozott, majd kutatásaiban a térképészeti tevékenységet végzők (geometrák, mérnökök) prozopográfiai vizsgálatát végezte, az utóbbi években a magyarországi kataszteri munkálatok feltárását végzi. Főszerkesztője a Catastrum című évnegyedes katasztertörténeti folyóiratnak.

 

   Samu Botond Gergő 2006-ban végzett az ELTE BTK történelem szakán, 2007-ben ugyanott az új- és legújabb kori történeti múzeológia szakon. Az OSZK Térképtárának kutatója.

 

 Sánta Péter – történész - szakmuzeológus. Az ELTE finnugor - történelem szakpárján szerzett oklevelet 2012-ben. Ezt követően több, országos gyűjtőkörű múzeum munkatársa volt. Kutatási területe a kora újkori utazásszervezés; ezen belül a postai itinerek, az izokrón térképek, valamint a korai infografikai források állnak érdeklődésének középpontjában.

 

 Sánta Sára  Az ELTE klasszika-filológia szakán végzett 2015-ben, jelenleg az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kora újkori magyarországi történetírással foglalkozik, doktori témája Schönvisner István életműve. 2018-tól 2020-ig az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának munkatársa.
 

 

   Schmidt Anikó, PhD Levéltáros, oszmanista. Az ELTE BTK történelem és a török filológiai szakán diplomázott. Szakterülete a 16. századi Oszmán Birodalom története, doktori disszertációját a negyedik velencei-török háborúból (1570-1573) írta. 2013-tól a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa.

 

  Segyevy Dániel Zoltán 2016-ban az ELTE geográfus szakán szerzett mesterdiplomát. Kutatási területe a kritikai kartográfia-történet, ezen belül elsősorban az etnikai térképezés története. Jelenleg a lipcsei Leibniz Institut für Länderkunde munkatársa, ahol a nemzeti földrajzi társaságok kialakulásával foglalkozik.

 

  Síkhegyi Ferenc Az ELTE TTK-n végzett geológus és kartográfus. A Földtani Intézet kutatója volt nyugállományba helyezéséig. Fő tevékenysége a földtani térképezés és a hozzá köthető módszerek bevezetése és alkalmazása (fotogeológia, távérzékelés, GIS és digitális kartográfia). Jelenleg egyszemélyes cégét igazgatja, melyben a közelmúlt legjelentősebb munkája részvétele az atomerőmű bővítését megelőző földtani kutatásokban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen földtant oktat régész hallgatóknak.

 

  Simándi László 2011-ben szerzett mesterdiplomát a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén. A hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum munkatársa, néprajzi muzeológusként, múzeumpedagógusként dolgozik, emellett többek között népi játszóházvezetőként, vőfélyként, gólyalábas vásári komédiásként is tevékenykedik.

 

  Tóth Árpád, PhD Az ELTE BTK történelem és szociológia szakán végzett, 2003-ban szerzett doktori fokozatot. Történész, egyetemi oktató a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetében. Kutatási területe elsősorban a magyarországi szabad királyi városok társadalma a 18–19. században.

 

  Tóth Dominik Alap- és mester szakos (2016) diplomáját is a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán szerezte, Had-, fegyver- és hadművészettörténet szakirányon. 2016 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza. A huszita hadművészet és hadikultúra hatásaival foglalkozik a Kárpát-medencében.

 

  Török Enikő, PhD Az ELTE történelem-orosz szakán végzett, 2003-ban az ELTE Középkori és kora újkori magyar történeti doktori iskolájában doktori fokozatot szerzett. 1998 és 2006 között az OSZK-ban dolgozott, 2006-tól az Országos Levéltárban a térkép- és tervtár referense.